lithaco-cung-cap-dich-vu-tu-van-phap-ly-ke-toan-hieu-qua

Doanh nghiệp nên tổ chức phòng pháp chế hay thuê dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài?

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều tuân thủ và được…

Read more »
tang-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty TNHH MTV có thể có nhu cầu điều chỉnh theo hướng tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô kinh…

Read more »
dn-tu-quyet-dinh-so-luong-hinh-thuc-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-con-dau

Thời điểm có hiệu lực của con dấu theo luật doanh nghiệp hiện hành

Con dấu có vai trò rất lớn trong việc xác định hiệu lực pháp lý các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp. Do đó các quy định liên quan…

Read more »
nguoi-dung-dau-cong-ty-co-nhung-quy-dinh-rieng

Những quy định mà người muốn thành lập công ty bảo vệ cần phải biết

Thành lập công ty là một vấn đề quan trọng, thành lập công ty nằm trong danh mục có điều kiện của nhà nước là chuyện cần sự đầu tư…

Read more »